Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała o utrzymaniu czystości i porządku

Uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki jest dostępną w załączniku:
PDFUchwała nr II.14.2014.pdf

UCHWAŁA NR II/14/2014
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki


Na podstawie art. 4 ust. l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013r., poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gospodarstwo domowe - wszystkie osoby zamieszkałe pod jednym adresem prowadzące wspólne gospodarstwo, weryfikowane w oparciu o deklarację składaną przez właściciela nieruchomości;
2) odpady wielkogabarytowe – odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary lub/i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych;
3) podmiot uprawniony - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne lub nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie na terenie, której prowadzi działalność w przedmiotowym zakresie;
4) pojemnik/worek - pojemnik lub worek przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych;
5) PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy Gminy Dobrzeń Wielki mogą nieodpłatnie oddawać niektóre frakcje odpadów;
6) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 - tekst jednolity);
7) ustawa o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);
8) ustawa o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
9) ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
z uwzględnieniem wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem:
a) pojemników na papier i tekturę – dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz worków na papier i tekturę – dla pozostałych nieruchomości,
b) pojemników na szkło – dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz worków na szkło – dla pozostałych nieruchomości,
c) pojemników na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – dla pozostałych nieruchomości,
d) pojemników na popiół.
2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących strumieni odpadów:
a) papier i tektura,
b) szkło,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
d) popiół,
e) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru;
4) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach;
5) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w celu niedopuszczania do przepełniania się zbiorników;
6) systematyczne i niezwłoczne porządkowanie terenu nieruchomości, utwardzonych części terenu oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości tj. nie dopuszczanie do zalegania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń;
7) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe odpadów oraz innych substancji ciekłych i stałych;
8) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;
9) właścicieli zobowiązuje się do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym znajdujących się na terenie nieruchomości lub posesji placów zabaw i piaskownic dla dzieci oraz ich zabezpieczenie przed dostępem psów, kotów oraz innych zwierząt, a także do wymiany w nich piasku z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające zakażeniami, chorobami bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi minimum jeden raz do roku, po sezonie zimowym.
§ 3. 1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota i lodu winien być niezwłocznie realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań ograniczających śliskość chodnika. Materiały (np. piasek) użyte do tych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2.  Przez niezwłoczne usunięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, błota, śniegu, lodu.
3.  Zarządcy dróg są zobowiązani do wywożenia pryzm śniegowych utrudniających komunikację.
§ 4. 1. Zarządcy nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady oraz ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
2.  Placówki handlowe, gastronomiczne, prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ustawienia pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów.
3.  Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na nieruchomościach pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji.
2.  Powstające ścieki należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3.  Ścieki, o których mowa w ust. 2 nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, ani powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.
4.  Dopuszcza się prowadzenie napraw doraźnych i regulacji samochodów, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pozostałych przypadkach muszą być przeprowadzone w warsztatach samochodowych.
5.  Zabrania się mycia i napraw pojazdów w miejscach publicznych.
§ 6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu, substancji toksycznych i wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych, oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i akumulatorów;
2) gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w workach;
3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
5) zgarniania na jezdnię śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika;
6) wykorzystywania nieczynnych studni kopalnych do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 7. l. Odpady komunalne, powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone
w pojemnikach/workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, powstające na terenie nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów.
2. Z zastrzeżeniem przepisu § 2 pkt 1, władający nieruchomością ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych należące do władającego nieruchomością powinny być szczelne i trwałe, dodatkowo zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.
4. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie nieruchomości.
§ 8. l. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów to:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 50 l;
2) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne: 80 l, 110 l,120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l;
3) pojemniki/worki na odpady komunalne z selektywnej zbiórki o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
4) w zależności od rodzaju odpadu będą stosowane odpowiednio stosowane pojemniki/worki o następującej kolorystyce:
a) papier i tektura - pojemnik/worek w kolorze niebieskim,
b) szkło - pojemnik/worek w kolorze zielonym,
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - pojemnik/worek w kolorze żółtym,
d) popiół - pojemnik w kolorze szarym,
e) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone – pojemnik w kolorze brązowym;
5) kontenery ustawione w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na odpady tj. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i remontowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.
§ 9. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić
w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/2tyg.;
2) rodzina 1-2-osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 80 1;
3) rodzina 3-5-osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 120 1;
4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania według norm;
5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy;
6) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zarządzający, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność pojemników do norm:
a) dla szkół i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika,
b) dla lokali handlowych - 5 l na każde 1 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal,
c) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych - 11 l na osobę, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdy lokal, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach po zgłoszeniu tego w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim lub zbierane do pojemników w odpowiednim kolorze;
2) odpady tj. papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i popiół - zbierane do pojemników/worków w odpowiednim kolorze;
3) zużyte baterie i akumulatory - zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiektach użyteczności publicznej lub dostarczane do PSZOK;
4) przeterminowane leki i chemikalia - zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub dostarczane do PSZOK;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbierany w punktach sprzedaży posiadających numer rejestrowy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (na zasadzie wymiany nowy sprzęt na stary, zużyty) lub dostarczany do PSZOK;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - usuwane na indywidualne zgłoszenie lub dostarczane do PSZOK;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - wystawiane przed posesję zgodnie z harmonogramem w ramach tzw. „wystawki” lub dostarczane do PSZOK.
§ 11. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z poźn. zm.);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
3) miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości. W/w przepisy stosuje się odpowiednio do ustawienia pojemników na odpady przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej;
4) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów,
b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony,
c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,
d) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;
5) szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
§ 12. 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.
2.  Odpady niebezpieczne inne niż wymienione w ust. l, powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, dostarczać je do najbliżej ustawionego specjalistycznego pojemnika lub do siedziby firmy posiadającej stosowne zezwolenia lub do PSZOK.
§ 13. Dopuszcza się gromadzenie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów na terenie nieruchomości w wydzielonym miejscu w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. l. Z terenu nieruchomości odpady powinny być zbierane i usuwane systematycznie.
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są w cyklu dwutygodniowym w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej w cyklu tygodniowym;
2) odpady z selektywnej zbiórki odbierane są w cyklu miesięcznym w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej w cyklu dwutygodniowym;
3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone odbierane są w cyklu dwutygodniowym, z możliwością zwiększenia częstotliwości w okresie letnim;
4) popiół odbierany jest w cyklu dwutygodniowym, w okresie od października do kwietnia;
5) nieczystości ciekłe - nie należy dopuszczać do przepełniania zbiorników do gromadzenia i nie dopuszczać do wylewania na teren nieruchomości.
§ 15. 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska oraz utrzymywać pojemniki na odpady w czystości a w razie potrzeby przeprowadzać ich dezynfekcję;
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego.
2.  Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
3.  W przypadku zanieczyszczenia drogi publicznej, nieruchomości własnej lub nieruchomości innych osób należy, niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia.
§ 16. Sposób pozbywania się odpadów:
1) odpady komunalne niesegregowane i z selektywnej zbiórki, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie;
2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki wypełnione odpadami zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości;
5) właściciele kompostowników odpadów roślinnych są zobowiązani do systematycznego zagospodarowywania odpadów, aby nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.
§ 17. 1. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami.
2.  Stałe odpady komunalne powinny być składowane na składowisku odpadów.
3.  Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. 1. Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wyłącznie w ramach danego regionu. Gmina Dobrzeń Wielki należy do Regionu Centralnego.
2.  Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych tj.: odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne i metale, opakowania wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane, popiół.
3.  Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.
4.  Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.
5.  Organizacja w gminach Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 20. l. Do obowiązków właścicieli psów należy:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, oraz w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza teren ogrodzony;
2) wyprowadzanie psa w kagańcu i na smyczy;
3) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
4) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, póz. 687).
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:
1) stały i skuteczny dozór;
2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;
3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;
4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.
§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny:
1) wykazywać szczególną dbałość oto, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało przepisów higieniczno-sanitarnych powszechnie obowiązujących;
2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;
3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostawaniem się poza nią oraz oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną z napisem lub wizerunkiem psa.
§ 22. 1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia.
2.  Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 23. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone na terenach wyznaczonych
w miejscowych planach zagospodarowania z zachowaniem następujących warunków:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 24. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej względem obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi;
2) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, gleby, powietrza).
§ 25. Padłe zwierzęta należy przekazywać jednostkom zajmującym się usuwaniem, transportem
i unieszkodliwianiem, posiadającym wszelkie uregulowania w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 26. l. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości zobowiązani są, w razie potrzeby, do przeprowadzenia deratyzacji w obrębie nieruchomości.
2.  Ustala się następujące terminy przeprowadzenia deratyzacji – marzec (akcja wiosenna) i październik (akcja jesienna) każdego roku.
3.  W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacji należy przeprowadzić w innych terminach.
4.  Deratyzację przeprowadza się na terenie całej Gminy.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 28. Traci moc uchwała Nr XLI/424/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2014 r. poz. 1882).
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                                        Klemens Weber

 

Wersja XML