Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH:

 1. DOCWniosek do USC o wydanie odpisu aktu urodzenia małżeństwa, zgonu lub wielojęzycznego.doc
 2. PDFzgloszenie_wyjazdu_poza_granice.pdf
 3. PDFzgloszenie_pobytu_czasowego.pdf
 4. PDFzgloszenie_pobytu_stalego.pdf
 5. PDFzgloszenie_powrotu_wyjazdu_poza_granice.pdf
 6. PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf
 7. PDFwymeldowanie_z_pobytu_czasowego.pdf
 8. PDFwymeldowanie_z_pobytu_stalego.pdf

REFERAT OŚWIATY:

 1. PDFWniosek o nadanie tytułu Dobrzeński Talent.pdf, [
 2. DOCOpieka nad dziećmi do lat 3 - zgłoszenie.doc
 3. DOCOferta Pracy Nauczyciela - Formularz.doc
 4. DOCDowóz dziecka niepełnosprawnego - wnioski.doc, DOCDowóz dziecka niepełnosprawnego - wnioski.doc, DOCXTerminarz zajęć ucznia-dziecka.docx

NAUKA ZAWODU:
DOCXnauka zawodu - Oświadczenie pracodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.docx
DOCnauka zawodu - Wniosek_o_dofinansowanie_kosztów_kształcenia_pracowników_młodocianych.doc
DOCnauka zawodu -Zgłoszenie zawarcia umowy z pracownikiem młodocianym.doc
XLSnauka_zawodu_Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ ubieganiu_się_o_ pomoc_de_minimis_wraz _z_instrukcją.xls
DOCnauka zawodu - Informacja_dla_pracodawcy.doc
DOCnauka zawodu - Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy.doc
DOCnauka zawodu - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc
DOCnauka zawodu - Oświadczenie_pracodawcy_o_miejscu_zamieszkania_młodocianego.doc
DOCnauka zawodu - Oświadczenie_pracodawcy_o_kosztach.doc

REFERAT MELIORACJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie prorowadzeniia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalatni zwłok zwierzęcych i ich części.docx
 2. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx
 3. DOCXWniosek na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.docx
 4. PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf
 5. PDFWNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.pdf
 6. PDFOŚWIADCZENIE O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM DO NIERUCHOOŚCI.pdf
 7. Zgłoszenie przypadkowego schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika gatunku: wilk, ryś, niedźwiedź, żubr, foka, morświn DOCZgłoszenie przypadkowego schwytania zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika.doc
 8. PDFZgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf
 9. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.pdf

REFERAT BUDOWNICTA

 1. PDFWniosek o najem, zmianę, dołączenie pomieszczeń, uzyskanie tytułu prawnego do lakalu mieszkalnego.pdf
 2. DOCWniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.doc
 3. PDFWNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY oraz LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.pdf
 4. PDFWniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu.pdf
 5. DOCWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.doc
 6. DOCWniosek o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki.doc
 7. DOCwniosek o zaswiadczenie powodziowe.doc
 8. PDFWniosek o dofinansowanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
 9. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA MODERNIZACJĘ OGRZEWANIA NA OGRZEWANIE PROEKOLOGICZNE LUB BUDOWĘ PROEKOLOGICZNEGO OGRZEWANIA1.docx

PODATKI

 1. PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf
 2. DOCOświadczenie o wielk. pomocy-.doc
 3. PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.pdf
 4. PDFWzór deklaracji na podatek rolny.pdf
 5. DOCWzór deklaracji na podatek rolny.doc
 6. PDFWzór deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf
 7. DOCWzór deklaracji na podatek od nieruchomości.doc
 8. PDFWzór deklaracji na podatek leśny.pdf
 9. DOCWzór deklaracji na podatek leśny.doc
 10. PDFInformacja o nieruchomościach, rolny i leśny dla osób fizycznych.pdf
 11. DOCInformacja o nieruchomościach, rolny i leśny dla osób fizycznych.doc
 12. PDFDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf
 13. PDFDT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.pdf

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI I MIENIA KOMUNALNEGO

 1. DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc

POZOSTAŁE DRUKI:

 1. DOCXWniosek o wszczęcie postępowania wobec osoby uzależnione j- Wzór .docx
 2. PDFWNIOSEK o wydanie OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA .pdf

 

Wersja XML