Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7.IX.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15,poz.148) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy , a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy.Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finasowy).
Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzą specjalista Teresa Kołodziej i główna księgowa Irena Karasińska,

SIEDZIBA
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim mieści się pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki , ul. Kościelna 3a
tel. 77 4695441
 www.psp.dobrzenwielki.pl
aders email: 

KIEROWNICTWO
Dyrektor - GABRIELA MATYSZOK
Z-ca Dyrektora - WOJCIECH LASOTA

Statut szkoły:

PDFSTATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM.pdf
PDFStruktura organizacyjna szkoły.pdf

 

PDFAkt założycielski Szkoły Publicznej.pdf

Uchwała nr V/44/99 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr V-44-1999.pdf
Uchwała nr XXXIII/370/2002 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 21 marca 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XXXII-370-2002.pdf
Uchwała nr XX/132/2008 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmiany nazwy szkoły PDFUchwała nr XX-132-2008.pdf

PDFKoła zainteresowań i fakultety 2016-2017.pdf
PDFPlan pracy świetlicy 2016-2017.pdf
PDFKalendarz roku szkolnego 2016 - 2017.pdf
PDFRoczny plan pracy PSP z OS 2016 -2017.pdf
PDFPlan nadzoru pedagogicznego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim na rok szkolny 2016-2017.pdf
PDFSamorząd szkolny.pdf
PDFPLAN IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH.pdf
PDFSkład organów szkoły.pdf
PDFProgram rozwoju szkoły 2015 - 2020.pdf
PDFWewnątrzszklony system oceniania.pdf
PDFSzkolny program wychowawczo-profilaktyczny.pdf
DOCXWniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.docx
DOCXzgłoszenie dziecka do szkoły.docx
DOCXzałączniki do regulaminu pracy komisji rekrutacyjnej.docx
DOCXRegulamin rekrutacji do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.docx
DOCXregulamin pracy komisji rekrutacyjnej.docx
DOCXOświadczenia rodziców.docx

DOCXZgłoszenie ucznia w trakcie roku szkolnego.docx
DOCXWniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu w trakcie roku szkolnego.docx

PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/298/2017 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

 

 

 

 

 

Wersja XML