Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Zobacz również: Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy

Referat Organizacyjny- sekretariat
Ul. Namysłowska 44
46- 081 Dobrzeń Wielki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.487 z późn. zm.)

Inne informacje:

Wniosek opiniowany jest przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Sprawy załatwiane są w sekretariacie, tel. 77 469 55 24 wew. 204

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję oraz wpłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia w kasie urzędu.

 Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 

Opłaty wnoszone są w kasie urzędu lub na konto bankowe

Bank Spółdzielczy  90 8895 0006 2000 0000 2512 0003

w trzech równych terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.


DOCoswiadczenie o wartości sprzedanego alkoholu_2022.doc

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1  ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art.11 1 ust. 2.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

Dla punktu detalicznego na czas nie krótszy niż 2 lata

Dla punktu gastronomicznego na czas nie krótszy niż 4 lata

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

Zezwolenie cofa się w przypadku:

- sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub na zastaw
- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem art. 14 ust. 3 i 4

Przedsiębiorca któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 4, lub

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art, 11 ust. 2 i 5

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z takich przyczyn może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki:

PDFwykaz_zezwoleń_alkohol_12.2017.pdf

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki według stanu na dzień 1 marca 2018r..pdf

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf stan na 01.08.2018r.

PDFWykaz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Dobrzeń Wielki.pdf stan na 01.07.2020r.

PDFWykaz zezwoleń na dzień 31 maja 2021.pdf

PDFWykaz zezwoleń na dzień 30 czerwca 2022.pdf

Wersja XML