Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwa i sołtysi

Sołectwa i sołtysi

Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, zm. poz.1579) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze  między innymi w formie sołectw. Utworzenie sołectwa następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada gminy określa również (w Statucie gminy) zasady tworzenia, łączenia i  podziału sołectw oraz ich znoszenia.

W Gminie Dobrzeń Wielki do 31 grudnia 2016r. było 9 sołectw, z których każde obejmowało jedną miejscowość wchodzącą w skład Gminy. Były to sołectwa: Borki, Brzezie, Chróścice, Czarnowąsy, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki, Krzanowice, Kup i Świerkle.

Z dniem 1 stycznia 2017r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz.U. z 2016r. poz. 1134) obszar obejmujący pięć sołectw został, wbrew woli mieszkańców i przy stanowczym ich sprzeciwie, przyłączony do terytorium Miasta Opola.

Po zmianie granic od 1 stycznia 2017r. w Gminie Dobrzeń Wielki są tylko 4 sołectwa: Chróścice, Dobrzeń Mały, Dobrzeń Wielki i Kup.

W każdym sołectwie funkcjonuje Rada Sołecka i Sołtys jako jej Przewodniczący. Rada Sołecka pełni rolę organu doradczego i opiniodawczego Sołtysa. Zarówno Sołtys, jak i członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez zebranie mieszkańców sołectwa. Każde z sołectw posiada swój statut, nadany uchwałą Rady Gminy. Organem stanowiącym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a organem wykonawczym -Sołtys.

Sołtysi

Funkcje Sołtysów w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzeń Wielki pełnią:

 

Wersja XML