Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 
ZARZĄDZENIE nr 0050.1.36.2011
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
z dnia 26 sierpnia 2011r.
 
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 
 
            Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm: Dz.U. Nr 26,poz.134, Nr 94, poz. 550, Nr102, poz. 588, Nr 134, poz.777 oraz 
Nr 147, poz. 881), Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zarządza, co następuje:
§ 1
Wyznacza się Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 w Dobrzeniu Wielkim, z siedzibą
w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Namysłowska 20, 46-080 Dobrzeń Wielki, jako właściwą dla realizacji zadań związanych z umożliwieniem wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
§ 2
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi Wójtowi do dnia 19 września 2011r. zamiar głosownia korespondencyjnego, zostanie umieszczony w spisie wyborców właściwym dla Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 Dobrzeniu Wielkim.
§ 3
Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczeniu do tego celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Dobrzeniu Wielkim, zostanie zamieszczona w Obwieszczeniu Wójta w sprawie numerów i granic obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011r.
  
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega upublicznieniu poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dobrzenwielki.ploraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
                                                                                                                                 Wójt
                                                                                                                                                                Henryk Wróbel
Wersja XML