• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Urząd Gminy - referaty, telefony

Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim
ul. Namysłowska 44,
46 - 081 Dobrzeń Wielki

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1530
w czwartek – od godz. 730 do godz. 1630,
w piątek – od godz. 730 do godz. 1430.

NUMERY TELEFONÓW :
77 4695524
77 4695525
77 4695283
77 4695483

Po wybraniu dowolnego z wyżej podanych  numerów można poczekać na zgłoszenie się sekretariatu lub wybrać odpowiedni numer wewnętrzny

Wójt Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego
Piotr Szlapa
e-mail: wojt@dobrzenwielki.pl
101 -

 

Zastępca Wójta Gminy:

Do zadań Zastępcy Wójta należą:

- nadzór nad działalnością placówek oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury
- promocja zdrowia, realizacja programów zdrowotnych i profilaktycznych
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
 

Zastępca Wójta Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Irena Weber
e-mail: z-ca.wojta@dobrzenwielki.pl
101 203 774110303

 

Sekretarz Gminy:

Do zadań Sekretarza Gminy należą:
- koordynacja działań związanych z wykonaniem zadań Gminy w zakresie wyborów powszechnych i referendów,
- nadzór nad skazanymi przy pracach społeczno-użytecznych,    
- obsługa kancelaryjno-administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- organizowanie wyborów sołtysów i rad sołeckich
- sporządzanie testamentów alograficznych
- załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków,
- działalność gospodarcza,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sekretarz Gminy nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kornelia Lauer-Konecka
e-mail: sekretarz@dobrzenwielki.pl
101 102 774110302

Organizacyjny:

Do zadań referatu należą:
- język niemiecki jako język pomocniczy w Urzędzie Gminy,
- obsługa Rady Gminy,
- prowadzenie kancelarii urzędu,
- promocja gminy,
- współpraca z gminami partnerskimi,
 

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Inspektor: Jonek Dominika
e-mail: djonek@dobrzenwielki.pl
101 204 774110305
Referent: Ścigała Beata
e-mail: rada@dobrzenwielki.pl
101 100 774110300

Referaty w Urzędzie Gminy:

Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Do zadań referatu należą:
- ewidencja zabytków,
- gospodarka komunalna i mieszkaniowa,
- oświetlenie ulic,
- sprawy związane z zagospodarowania przestrzennym,
- sprawy związane z drogownictwem,
- inwestycje i remonty,
- sprawy związane z wodociągami, kanalizacją i siecią cieplną,
- uzgodnienie lokalizacji sieci przyłączy i zjazdów,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
-  zamówienia publiczne

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Warzecha Stefan
e-mail: swarzecha@dobrzenwielki.pl
7a 121 774110322
Zastępca Kierownika Referatu: Jonek Piotr
e-mail: zamowienia@dobrzenwielki.pl
9 211 774110310
Inspektor: Brzuchowska Teresa
e-mail: tbrzuchowska@dobrzenwielki.pl
7b 122 774110323
Inspektor: Parzonka Rafał
e-mail: rparzonka@dobrzenwielki.pl
7 301,120 774110333,774110319

Budżetu i Finansów:

Do zadań referatu należą:

- wymiar podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych,
- przeprowadzanie kontroli podatników podatku od nieruchomości,
- prowadzenie rachunkowości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- księgowość podatków i opłat,
- windykacja należności,
- wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Skarbnik: Barbara Buchta
e-mail: skarbnik@dobrzenwielki.pl
108 103 774110328
Inspektor: Kałuża Martyna
e-mail: mkaluza@dobrzenwielki.pl
107 108 774110329
Inspektor: Lazik Rita
e-mail: rlazik@dobrzenwielki.pl
102 127 774110318
Inspektor: Ledwolorz Ewelina
e-mail: eledwolorz@dobrzenwielki.pl
103 111 774110317
Inspektor: Siejka Ewa
e-mail: esiejka@dobrzenwielki.pl
102 127 774110318
Inspektor: Młynek Robert
e-mail: podatki.mlynek@dobrzenwielki.pl
103 111 774110317
Inspektor: Rippel Maria
e-mail: skarbnikz-ca@dobrzenwielki.pl
105 110 774110315

 

Centrum Usług Wspólnych

Do zadań referatu należą:
- obsługa z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i rozliczeń dla jednostek obsługiwanych,
- obsługa kadrowo-płacowa jednostek obsługiwanych i Urzędu Gminy,
- archiwum zakładowe
- kontrola realizacji budżetu,
- prowadzenie księgowości finansowo – majątkowej,
- prowadzenie kasy Urzędu.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski

Kierownik Referatu: Jolanta Mikuła
e-mail:jmikula@dobrzenwielki.pl

106 109 774110314
Inspektor: Małgorzata Ciochoń
e-mail: mciochon@dobrzenwielki.pl
8 216 774110311
Inspektor: Jendryca Gizela
e-mail: gjendryca@dobrzenwielki.pl
112 104 774110304
Samodzielny referent: Irena Karasińska
e-mail: ikarasinska@dobrzenwielki.pl
10 219 774110309
inspektor: Joanna Kowalik
e-mail: jkowalik@dobrzenwielki.pl
8 216 774110311
Referent: Sowada Beata
e-mail: bsowada@dobrzenwielki.pl
104 205 774110316
Inspektor: Barbara Weber
e-mail: bweber@dobrzenwielki.pl
11 115 774110308
Inspektor: Wieczorek Katarzyna
e-mail: finanse-place@dobrzenwielki.pl
105 110 774110315
Inspektor: Marianna Wilczek
e-mail: mwilczek@dobrzenwielki.pl
11 115 774110308
Referent: Elżbieta Woitczyk
e-mail: ewoitczyk@dobrzenwielki.pl
10 219 774110309

Gospodarki Gruntami i Mienia Komunalnego

Do zadań referatu należą:
- ewidencja budynków nowo rozpoczynanych i oddawanych do użytku,
- obrót (nabywanie i zbywanie) mieniem komunalnym,
- prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń nieruchomości,
- wydawanie decyzji o podziale gruntów.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Morela-Mirecki Sabina
e-mail: rggimk@dobrzenwielki.pl
7b 122 774110323

 

Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska

Do zadań referatu należą:
- gospodarka rolno-leśna,
- nadzór nad działalnością melioracyjną,
- ochrona środowiska,
- rekultywacja terenów,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie;

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Sankowski Czesław
e-mail: csankowski@dobrzenwielki.pl
110 106 774110326
Inspektor: Włodarczyk Irena
e-mail: iwlodarczyk@dobrzenwielki.pl
110 106 774110326


 

Oświaty, Wychowania i Zdrowia

Do zadań referatu należą:
- nadzór nad działalnością szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
- sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Inspektor: Pietrzyk Adriana
e-mail: oswiata@dobrzenwielki.pl
12 114 774110306

 

Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań referatu należą:
- dowody osobiste,
- ewidencja ludności,
- kancelaria tajna,
- sprawy stanu cywilnego,
- sprawy wojskowe,
- zarządzanie kryzysowe.

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu i USC: Walos Izabela
e-mail: usc@dobrzenwielki.pl
1 113 774110320
Zastępca Kierownika USC: Kowalczyk Cezary
e-mail: meldunki@dobrzenwielki.pl
6 118 774110324
Inspektor: Sabasz Krystyna
e-mail: sel@dobrzenwielki.pl
6 118 774110324
Inspektor: Ogrodnik Leszek
e-mail: oc@dobrzenwielki.pl
12 126 774110307


Referat Rozwoju:
do zadań Referatu Rozwoju należy pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja projektów w celu wsparcia rozwoju Gminy

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Kierownik Referatu: Kupka Marieta
e-mail: mkupka@dobrzenwielki.pl
111 105 774110325
Inspektor: Kurtz Joanna
e-mail: jkurtz@dobrzenwielki.pl
111 105 774110325
Inspektor: Bieniek Dariusz
e-mail: dbieniek@dobrzenwielki.pl
109 107 774110327

 

Samodzielne stanowiska:

  nr pokoju nr tel. wewnętrznego numer miejski
Informatyk: Kołodziej Izabela
e-mail: ikolodziej@dobrzenwielki.pl
109 107 774110327

 


Gmina Dobrzeń Wielki
ul. Namysłowska 44
46-081 Dobrzeń Wielki
tel. (+48) 77 469 55 25
fax (+48) 77 469 55 24
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 18815936
w tym miesiącu: 100608
dzisiaj: 781