Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Na podstawie § 8 ust 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219 poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 60/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno – militarnego) i wojny, w celach szkoleniowych, a także w innych uzasadnionych przypadkach takich jak: klęski żywiołowe, awarie, katastrofy zagrażające bezpieczeństwu życia i mienia mieszkańców w stałej gotowości obronnej państwa powołuję w gminie Dobrzeń Wielki – stały dyżur. § 2. Do zadań stałego dyżuru należy: 1. Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.
2. Przyjmowanie decyzji organów uprawnionych w sprawie uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
3. Przekazywanie decyzji wójta gminy w sprawie uruchomienia zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stanów gotowości obronnych państwa.
4. Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie organom uprawnionym informacji o zagrożeniach, stanie sił i środków uruchamianych podczas zmian gotowości obronnej państwa.
5. Przekazywanie meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o realizacji zadań organom uprawnionym.

§ 3. Uruchomienie stałego dyżuru może nastąpić na podstawie decyzji : 1. W stałej gotowości obronnej
- Wojewody Opolskiego;

- Wójta Gminy.


2. W podwyższonej gotowości obronnej

§ 4. Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia stałego dyżuru może się odbywać: 1. Bezpośrednio (ustnie) przez organy uprawnione do uruchomienia stałych dyżurów.
2. Pośrednio – przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem i pieczęcią urzędową Wojewody Opolskiego.
3. Pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu.
4. Telefonicznie.

§ 5. Wprowadzam jako obowiązującą Instrukcję Działania Stałego Dyżuru w gminie Dobrzeń Wielki, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. § 6. Miejscem pełnienia stałego dyżuru jest sekretariat Urzędu Gminy. § 7. Do pełnienia stałego dyżuru wyznaczam: Zmiana I 1. starszy dyżurny - pani Jolanta MIKUŁA
2. dyżurny - pani Elżbieta WOITCZYK
3. dyżurny - pani Dominika JONEK
Zmiana II
1. starszy dyżurny - pani Beata ŚCIGAŁA
2. dyżurny - pani Joanna KURTZ
3. dyżurny - pan Czesław SANKOWSKI

§ 8. 1. Stały dyżur w zakresie funkcjonowania i wykonywania zadań podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy. 2. Za organizację, szkolenie, wyposażenie, dokumentację i właściwe funkcjonowanie stałego dyżuru czynię odpowiedzialną Panią Sekretarz Gminy.
3. Dokumentację stałego dyżuru przechowywać w Referacie Spraw Obywatelskich.

§ 9. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki NR 0050.1.35.2012 z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

Henryk Wróbel

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.143.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 08-10-2018 w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa..pdf

Wersja XML