Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych ...

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych: w następującym składzie:
Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu ”;
Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza ”;
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy ”;
1. Piotr Szlapa – Wójt Gminy Dobrzeń Wielki
2. Irena Weber – Zastępca Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
3. Adriana Pietrzyk – Inspektor Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.203.2018 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 27-12-2018 w sprawie powołania Komisji na rok 2019, celem rozpatrzenia ofert na realizację następujących zadań publicznych:„Pielęgnacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych w domu”„Am.pdf

Wersja XML