Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.1.95.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) w związku z art. 247 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającą Uchwałę Nr III/108/2019 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020, wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy: 1. Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim (jednostka, organ)

Plan dochodów bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
855     Rodzina 27 000,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 620,00 0,00
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 25 620,00 0,00
  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzin-nych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 1 380,00 0,00
    0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 380,00 0,00
Razem 27 000,00 0,00
           
           
Plan przychodów
§ Treść Zwiększenia Zmniejszenia
957 Nadwyżki z lat ubiegłych 514 000,00 0,00
Razem 514 000,00 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
700     Gospodarka mieszkaniowa 160 000,00 0,00
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 0,00
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 70 000,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 000,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 23 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 23 000,00 0,00
855     Rodzina 27 000,00 0,00
  85501   Świadczenie wychowawcze 4 000,00 0,00
    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000,00 0,00
  85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 000,00 0,00
    2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 23 000,00 0,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000,00 0,00
  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9 000,00 0,00
    4300 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0,00
926     Kultura fizyczna 20 000,00 0,00
  92601   Obiekty sportowe 20 000,00 0,00
    4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 0,00
Razem 239 000,00 0,00
           
           
Plan wydatków bieżących
Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600     Transport i łączność 222 000,00 0,00
  60016   Drogi publiczne gminne 222 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 000,00 0,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 80 000,00 0,00
  75412   Ochotnicze straże pożarne 80 000,00 0,00
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 0,00
Razem 302 000,00 0,00

 

 

§ 2.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki

Piotr Szlapa

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.95.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 25-06-2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

Wersja XML