Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów bądź opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów bądź opiekunów prawnych, z miejsca zamieszkania do i z przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Adrianie Pietrzyk - Inspektorowi Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.1.25.2012 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków i terminarza zajęć dotyczących dowozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do i ze szkoły lub przedszkola. § 4.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Piotr Szlapa

 

PDF   Zarządzenie Nr 0050.1.87.2020 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 15-06-2020 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, objętych obowiązkiem szkolnym lub obowiązkiem nauki oraz zwrotu kosztów .pdf

PDFZalacznik1 0050.1.87.2020.pdf

Wersja XML