Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (GKRPA).

 1. Kornelia Lauer- Konecka – Przewodnicząca Komisji,
 2. Barbara Lis – członek Komisji,
 3. Bogusław Walkowicz– członek Komisji
 1. w terminach posiedzeń GKRPA lub w trakcie dyżuru Przewodniczącej GKRPA,
 2. do Przewodniczącej GKRPA (Sekretarz Gminy) w godzinach pracy Urzędu Gminy (w dni robocze od godz. 730 do 1530),
 3. za pośrednictwem poczty – na adres GKRPA.
 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przewidzianych w ustawie  z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r.poz.1356) oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki,
 2. wzywanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii),
 3. kierowanie osób na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii  w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 4. kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym,
 5. realizacja procedury „Niebieskiej Karty” (przeciwdziałanie przemocy),
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z uchwałami Rady Gminy wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art.14 ust.6 ustawy  z dnia
  26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2012r.poz.1356),
 7. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 8. realizacja innych zadań GKRPA, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

PDFPogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Niebieska Linia.pdf
PDFSkład GKRPA od 1 stycznia 2017r. - zarządzenie Wójta.pdf

DOCXWniosek o wszczęcie postępowania wobec osoby uzależnione j- Wzór .docx
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2012.pdf 

Wersja XML