Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (GKRPA).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim (w skrócie GKRPA) została powołana dniu  1 stycznia 2017r. (Zarządzenie nr 0050.1.177.2016 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzeniu Wielkim) w następującym składzie:

 1. Kornelia Lauer- Konecka – Przewodnicząca GKRPA;
 2. Barbara Lis – członek GKRPA;
 3. Bogusław Walkowicz – członek GKRPA.

Siedzibą GKRPA jest Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki (I piętro, biuro Sekretarza Gminy), tel: 77 4695524 w.102  lub 77 4110302.

Posiedzenia GKRPA odbywają się (co do zasady) w każdy drugi i czwarty roboczy wtorek miesiąca, w godzinach od 1530 do 1700. Posiedzenia GKRPA odbywają się w siedzibie Komisji.

W razie potrzeby, w szczególności w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, organizowane są dodatkowe posiedzenia GKRPA.

Posiedzenia dodatkowe odbywają się w siedzibie GKRPA lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (sala w przyziemiu Ośrodka Zdrowia w Dobrzeniu Wielkim, ul. Reymonta).

W każdy pierwszy roboczy wtorek miesiąca w godz. od 1530 do 1700  w siedzibie GKRPA dyżur pełni Przewodniczący GKRPA.

W terminach posiedzeń GKRPA oraz w czasie dyżuru Przewodniczącego GKRPA przyjmowane są wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy lub informacji w sprawach z zakresu uzależnień, terapii uzależnień i współuzależnień,  jak również z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wnioski o podjęcie działań wobec osób nadużywających napojów alkoholowych, w tym wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, można składać:

Zadania GKRPA wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019, poz. 2277), zwanej dalej Ustawą )  i obejmują w szczególności:

 1. inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, zapisanych  w Ustawie oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki;
 2. zapraszanie na posiedzenia GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i przeprowadzanie z tymi osobami rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii);
 3. kierowanie osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badania przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii  w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
 4. składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sprawie orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym;
 5. realizację procedury „Niebieskiej Karty” (przeciwdziałanie przemocy);
 6. opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wydanymi na podstawie art. 12 ust. 1-3 oraz art.14 ust.6 Ustawy;
 7. kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, określonych w Ustawie;
 8. realizację innych zadań, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programach i strategiach uchwalanych przez Radę Gminy.

GKRPA,  w zakresie wykonywania zadań wynikających z Ustawy, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych programów i strategii uchwalanych przez Radę Gminy, współpracuje w szczególności z jednostkami organizacyjnymi Gminy Dobrzeń Wielki (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły i przedszkola), Gminnym Ośrodkiem Kultury, sołectwami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim.

 

PDFPogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Niebieska Linia.pdf
PDFSkład GKRPA od 1 stycznia 2017r. - zarządzenie Wójta.pdf

DOCXWniosek o wszczęcie postępowania wobec osoby uzależnione j- Wzór .docx
PDFZarządzenie Nr 0050.1.86.2012.pdf 

Wersja XML